วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส อต.416-60-0052 และ รหัส อต.416-57-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 8000 ลิตร ประจำปีงบประมาณร่ายจ่าย พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง