วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รวม 7 สาย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ ท1-01 และแบบที่ อบต.บ้านหันกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาฯเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน รวม 2 สาย และถนนลงหินคลุก รวม 2 สาย ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ที่ อบต.บ้่านหัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาฯเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (กองช่าง) รหัส อต.420-63-0034-36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 80 เมตร ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม จำนวน 1 ถัง และถังกรองสนิทเหล็กรูปทรงกระบอก จำนวน 1 ถัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์แบบจมใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุม รายละเอียดตามปหระมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ อบต.บ้่านหัน กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย บ้านหนองไฮ หมู่
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง รถปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน 2 วัน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมไฟป่า รวม 4 รายการ (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนดิน รวม 2 สาย และถนนลงหินคลุก รวม 2 สาย ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ที่ อบต.บ้่านหัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาฯเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566)
19  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รวม 7 สาย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ ท1-01 และแบบที่ อบต.บ้านหันกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาฯเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566)
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบทรงแซมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำขึ้นหอถังเหล็ก ตามปหระมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ อบต.บ้่านหัน กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย บ้านวังยาว หมู่ 5 ต.บ้่านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (สภาฯอนุมัติจ่ายจากเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง