วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม และก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน จำนวน 12 ชุด (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (งานป้องกันสำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) รวม 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง