วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ ดพ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนาย ธวัชชัย มูลพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนาย ทองมา จันทร์จิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนาย สิทธิ์สยาม ต่างใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงคื อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนาย อธิพงษ์ ศรีสุวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นางธิติมา ต้อนโสกรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางวาสนา ไชยพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นางสาวณัฐณิชา สุดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นายพรประวิทย์ สุภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีการศึกษา 1/2565 จำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 13,380 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง