วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน บ้านหนองไฮ หมู่ที่.3 , บ้านหนองไฮ หมู่ที่3 ไปบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 และบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ (ศพด.อบต.บ้านหัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้า่นงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง