วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างป้ายอคริลิคติดสติกเกอร์ ขนาด 40x80 ซม. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้กับนายปิยนันท์ อุ่นจิตร เลขที่ 37/1 หมู่ 12 ต.บ้านหันหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (งบกระทรวงพัฒฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ดำเนินการโดย ถมดินภายในสำนักงาน คิดเป็นพื้นที่ถมดินรวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร สูง 0.20 เมตร วางระบบท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 77 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดยาว 0.77x1.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหันกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.บ้านหัน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร เสาธงสูงไม่น้อยกว่า 11.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหันกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้านพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.50 ระยะยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,455 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อยางรถยนต์กู้ชีพ (ทะเบียน กอ 4376) จำนวน 4 ล้อ และแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก (เทรินของเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเตียงเข็นรถผู้ป่วยประจำรถกู้ชีพ (งานป้องกัน) จำนวน 1 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
โครงการวางท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้านพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.50 ระยะยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,455 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
13  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.บ้านหัน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร เสาธงสูงไม่น้อยกว่า 11.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหันกำหนด)
13  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ดำเนินการโดย ถมดินภายในสำนักงาน คิดเป็นพื้นที่ถมดินรวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร สูง 0.20 เมตร วางระบบท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 77 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดยาว 0.77x1.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหันกำหนด)