วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรังถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ไปบ้านหนองแวง หมู่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไปบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังวหัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเซื่อมต่อระหว่างตำบล บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ม.8 ต. บ้านหัน อ.โนนศิลา ไปบ้านหลักด่าน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเซื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 10 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ตำบลบ้า่นหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเซื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุและป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียฯ(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง