วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามขอบเขตงานและแบบ อบต.บ้านหันกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางบ่อพัก และ วางท่อระบายนำ้ ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามขอบเขตงานและแบบ อบต.บ้่านหันกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก , ถนน คสล. , และวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามขอบเขตงานและแบบ อบต.บ้านหันกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านกุดหลง หมู่ 14 ไป บ้านถนนงาม หมู่ 2 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามขอบเขตงาน และ แบบ อบต.บ้านหัน กำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไปบ้านกุดหลง หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามขอบเขต และแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ไปป่าโคกห้วยทราย ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามขอบเขตงานและแบบ อบต.บ้่านหันกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซหมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียดตามขอบเขตงาน และแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง