วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเแิน จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบกลางจังหวัด กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านวังยาว หมู่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบกลางจังหวัด กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นกันน้ำเซาะ และเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายถนน บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองไฮ หมู่ 3 และ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.156-07 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไปหมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย ตำบลบ้านหัน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) รวม 3 เดือน ครึ่ง (จาก 16 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ่างต่อเนื่อง รายของ ร้านไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ-สี (กองช่าง) จาก 16 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กัยนายนท 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง