วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำรถยนต์น้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายนาย พงษ์พัฒน์ หล้าชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถยนต์กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ - กู้ภัย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0001 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายของ นางสาวสลักจิตร ภู่พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายของ ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง