วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ใช้ในงานกู้ชีพ (แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด) งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมข้อเหวี่ยงปั้มน้ำของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(รถดับเพลิง) ทะเบียน ผย.4162 ขอนแก่น (รหัส 006-59-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม รีเรย์ไฟ สวิตส์แอร์ของรถกู้ชีพ อบต.บ้านหัน ทะเบียน กอ 4376 ขอนแก่น ( รหัส 001-56-0001) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-61-0059 เปลี่ยน ตัวเก็บข้อมูล h.d 1 tb pc รวม 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ อต.416-54-0020 (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูดินข้างฝายกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยวังชาติ บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเำอโนนศิิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบประปา ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง