วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
ซื้อเสื้อสำหรับนักกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเบญ บ้านหน้องน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุและป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง