วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
30  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
30  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านกุดหลง หมู่ 14 ไป บ้านถนนงาม หมู่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน (สายที่ 1) หมู่5, หมู่4, หมู่15, หมู่3,และ หมู่11 ระยะทางไป-กลับ 50 กิโลเมตร (จ้างต่อเนือง) รายนายวิรุฬ โตบุญมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( จาก 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน (สายที่ 2) หมู่ 9, หมู่ 14,หมู่ 8, หมู่ 16 ระยะทางไป-กลับ 42 กิโลเมตร (จ้างต่อเนื่อง)รายนางสายยน สุดโต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จาก 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 2 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนดินถม บ้านกุดหลง หมู่ 14 ไป บ้านถนนงาม หมู่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
17  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศด้านหลังภายในห้องผู้ป่วยของรถกู้ชีพ อบต.บ้านหัน ที่เบียน กอ.4376 (รหัส 001-56-0001) (งานป้องกันฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อใช้ในราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง