วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในกองคลัง อบต.บ้านหัน ระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬากีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน ปีการศึกษา2/2567 ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเบญจคามสามัคคี ปีการศึกษา 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ปีการศึกษา 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรีียนโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี ปีการศึกษา 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (ขนาด 200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (ขนาด 200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้่านหนองขี้เห็น ปีการศึกษา 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (ขนาด 200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ ปีการศึกษา 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง