วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินเซื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น ไปบ้านเสือเฒ่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินเซื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน บ้านหนองไฮ หมู่ที่.3 , บ้านหนองไฮ หมู่ที่3 ไปบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 และบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ (ศพด.อบต.บ้านหัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง