วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นางสาวจวน น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานและอาคารอื่นๆ ภายในที่ทำการ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางสุพัตรา เครื่องพาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สายที่ 2 รับนักเรียน บ้านหนองน้ำขุ่ใต้ หมู่ 9 , บ้านกุดหลง หมู่ 14 , บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 และบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 รวมระยะทาง 42 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้่านหัน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สายที่ 1 รับนักเรียน บ้านวังยาว หมู่ 5 , บ้านห้วยแคน หมู่ 4 , บ้านดอนกู้ หมู่ 15 , บ้านหนองไฮ หมู่ 3 และบ้านหนองไอน้อย หมู่ 11 ระยะทาง 56 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง)รายนาย สมคิด เชื้อไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนาย กิตติกร ณฐชัยภัทรธรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนาย ธนากร สุ่นหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นายวิญญู ผมหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัตงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนาย อัมรินทร์ รัตนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง