วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) น้ำดื่มชนิดถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 55 ถัง และน้ำดื่มชนิดแก้ว ขนาด 220 ซม.(148) จำนวน 10 ลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ซื้อต่อเนื่อง) รายร้านวีรดา พานิขย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางสาว จวน น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอดารภายในและนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางสาวจวน น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นางธิติมา ต้อนโสกรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางวาสนา ไชยพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางสาว ณัฐณิชา สุดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนายศักดิ์นรินทร์ อินทรมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง)รายนายกิตติกร ณฐชัยภัทรธรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล อบต. บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนายธนากร สุ่ยหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานปกระจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) นายสิทธิ์สยาม ต่างใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง