วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อเสื้อสำหรับนักกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเบญ บ้านหน้องน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง