วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ไปป่าโคกห้วยทราย ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามขอบเขตงานและแบบ อบต.บ้่านหันกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซหมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียดตามขอบเขตงาน และแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อคอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. จำนวน 12 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างป้ายอคริลิคติดสติกเกอร์ ขนาด 40x80 ซม. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้กับนายปิยนันท์ อุ่นจิตร เลขที่ 37/1 หมู่ 12 ต.บ้านหันหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (งบกระทรวงพัฒฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ดำเนินการโดย ถมดินภายในสำนักงาน คิดเป็นพื้นที่ถมดินรวมไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร สูง 0.20 เมตร วางระบบท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 77 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดยาว 0.77x1.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหันกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.บ้านหัน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร เสาธงสูงไม่น้อยกว่า 11.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหันกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง