วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดพร้อมสายสะพายและวัสดุอื่นๆสำหรับงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเบญจคามสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอรืไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรพีฒนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง