วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุและป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเบญ บ้านหน้องน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น