วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียนเบญจคามสามัคคี ( มกราคม - มีนาคม 2567 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (จ่ายจากเงินสะสม 2566)6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 143.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 717.50 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ่ายจากเงินสะสม 2566)6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 143.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 717.50 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบ ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ่ายจากเงินสะสม 2566)6
19  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (จ่ายจากเงินสะสม 2566)6
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกัน แผนงานรักษาความสงบภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกัน) แผนงานบริการสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเคลือบปก จำนวน 7 เล่ม (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้เป็นของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง