วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ไป บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาสถานที่ในการจัดงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดพร้อมสายสะพายและวัสดุอื่นๆสำหรับงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง