วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ฯ (สายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ฯ (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน กอ 4376 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ไป บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง