วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 21 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กอ.4376 ขก. รหัส 001-56-0001 รวม 13 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส อต. 416-61-0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง