วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน 4,697 ถุง นมยูเอชที จำนวน 2,002 กล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ (ปีการศึกษา 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน 4,819 ถุง นมยูเอชที จำนวน 2,054 กล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองไฮประชาสรรค์ (ประจำปีการศึกษา 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน 4,941 ถุง นมยูเอชที จำนวน 2,106 กล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น (ปีการศึกษา 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน 5,368 ถุง นามยูเอชที จำนวน 2,288 กล่อง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน (ปีการศึกษา 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน 6,222 ถุง นมยูเอชที จำนวน 2,652 กล่อง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี (ปีการศึกษา 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์กู้ชีพ รวม 8 รายการ ทะเบียน กอ 4376 ขก รหัส 001-56-0001 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.156-07 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไปหมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย ตำบลบ้านหัน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง รวม 12 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ จำนวน 2 รายการ (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 14 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง