วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับมอบให้เป็นของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ขนาด 3.5x10 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเล่มสันทนาการ บ้านลม แทรมโพลีน(เด่งดึ่ง) ม้าหมุน ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวทีในการขจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็กในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาวางท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้าน วางท่อเมนน้ำประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะยาวรวม 1,455 เมตร บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง