วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 และซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินเซื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น ไปบ้านเสือเฒ่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินเซื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง