วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางวาสนา ไชยพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นางสาวณัฐณิชา สุดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นายพรประวิทย์ สุภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) รสจืด ให้กับเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีการศึกษา 1/2565 จำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 13,380 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 และซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง