วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่ใช้ในงานกู้ชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 และบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงปีกหน้าท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสฯ 416-54-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ไป บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง