วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม และก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
โครงการจัดทำสวนสาธารณะบริเวณรอบสระน้ำสาธารณะของหมู่ บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในราชการ ( กองช่าง) จำนวน 6 อัน ปหระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม และก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง