วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายของ นางสาวสลักจิตร ภู่พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายของ ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นางสาวจวน น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานและอาคารอื่นๆ ภายในที่ทำการ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางสุพัตรา เครื่องพาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สายที่ 2 รับนักเรียน บ้านหนองน้ำขุ่ใต้ หมู่ 9 , บ้านกุดหลง หมู่ 14 , บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 และบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 รวมระยะทาง 42 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้่านหัน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สายที่ 1 รับนักเรียน บ้านวังยาว หมู่ 5 , บ้านห้วยแคน หมู่ 4 , บ้านดอนกู้ หมู่ 15 , บ้านหนองไฮ หมู่ 3 และบ้านหนองไอน้อย หมู่ 11 ระยะทาง 56 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง