วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ อต.416-54-0020 (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูดินข้างฝายกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยวังชาติ บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเำอโนนศิิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบประปา ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมโครงการ อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง