วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาตัดชุดและเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน ชุดดับเพลิง เสื้อสะท้อนแสง (ชุด อปพร.) จำนวน 22 ชุด (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 575 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไปบ้่านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 25
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 575 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 575 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สภาเห็นชอบจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในกองคลัง อบต.บ้านหัน ระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬากีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน ปีการศึกษา2/2567 ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเบญจคามสามัคคี ปีการศึกษา 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง