วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ) แบบตั้งพื้นขวดคว่ำ 2 ก๊อก จำนวน 1 ถัง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดับแบบดิจิตอล) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( กองช่าง ) จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ( สำนักปลัด ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( กองช่าง ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง