วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( กองช่าง ) จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ( สำนักปลัด ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ( กองช่าง ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการจัดทำสวนสาธารณะบริเวณรอบสระน้ำสาธารณะของหมู่ บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม และก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
โครงการจัดทำสวนสาธารณะบริเวณรอบสระน้ำสาธารณะของหมู่ บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566