วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ร้านไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี - ขาวดำ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ร้าน ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย ร้าน ไอเดียดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานทำความสะอาด สำนักงาน อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปกิบัติงานตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกองคลัง อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) น้ำดื่มชนิดถัง ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 55 ถัง และน้ำดื่มชนิดแก้ว ขนาด 220 ซม.(148) จำนวน 10 ลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ซื้อต่อเนื่อง) รายร้านวีรดา พานิขย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางสาว จวน น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอดารภายในและนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางสาวจวน น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) ราย นางธิติมา ต้อนโสกรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างต่อเนื่อง) รายนางวาสนา ไชยพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง