วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำนวนการสอบวินัยพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 เล่ม (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0052 (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายของ บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็ปดีไซน์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(จาก 1 กุภาพันธ์ - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง