วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักญภาพการบริหารจัดการขยะมุลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยวังชาติ บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (แอสฟัสท์) (กองช่าง) ชนิดถุงๆละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนมยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และ นมยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอรืไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนมยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด)และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง