วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน จำนวน 12 ชุด (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (งานป้องกันสำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) รวม 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 625-64-0005ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ จัดซื้อต้นคูณ ขนาดความสูง 2 เมตร จำนวน 50 ต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.156-07 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไปหมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย ตำบลบ้านหัน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)