วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 21 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กอ.4376 ขก. รหัส 001-56-0001 รวม 13 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส อต. 416-61-0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง