วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเซื่อมต่อระหว่างตำบล บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ม.8 ต. บ้านหัน อ.โนนศิลา ไปบ้านหลักด่าน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเซื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 10 ไป บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ตำบลบ้า่นหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเซื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุและป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียฯ(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักญภาพการบริหารจัดการขยะมุลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยวังชาติ บ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (แอสฟัสท์) (กองช่าง) ชนิดถุงๆละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง