วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้า่นงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆน้ำดื่ม (กองการศึกษา (ศพด.) รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง