วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (แอสฟัสท์) (กองช่าง) ชนิดถุงๆละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนมยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และ นมยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอรืไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนมยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด)และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนมยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเบญจคามสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (รสจืด) และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง (รสจืด) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีการศีกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 ไป บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง