วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ทะเบียน ขค 4990 รหัส 001-58-0002 รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 5276 (กองช่าง) รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ(น้ำดื่ม)(สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ที่ดีด้านการบริหารงานบุคคลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานครู พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ที่ดีด้านการบริหารงานบุคคลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานครู พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์ที่ดีด้านการบริหารงานบุคคลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานครู พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง