วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆน้ำดื่ม (กองการศึกษา (ศพด.) รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) รวม 4 เครื่อง รหัส 420-49-05 , 420-63-032 , 420-63-033 , 420-64-039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ทะเบียน ขค 4990 รหัส 001-58-0002 รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 5276 (กองช่าง) รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง