วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0052 (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างต่อเนื่อง) รายของ บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็ปดีไซน์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(จาก 1 กุภาพันธ์ - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง