องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

    รายละเอียดข่าว

      ในการนี้  เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว องค์การบริการส่วนตำบลบ้านหัน  จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ