องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นสากล และเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานของภาครัฐ

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จึงจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



    เอกสารประกอบ

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ