ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2566 ] ............................................................................................................
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ] ............................................................................................................
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 17 พ.ย. 2565 ] ............................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ] ............................................................................................................