องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต [ 28 ม.ค. 2565 ]67
2 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 28 ม.ค. 2565 ]65
3 ประกาศ มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ม.ค. 2565 ]64
4 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 ม.ค. 2565 ]69
5 ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 28 ม.ค. 2565 ]64
6 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 28 ม.ค. 2565 ]65
7 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ม.ค. 2565 ]64
8 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. [ 28 ม.ค. 2565 ]61
9 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ม.ค. 2565 ]62
10 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]62
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]72
12 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 26 มิ.ย. 2562 ]94
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign