วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่ใช้ในงานกู้ชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 และบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงปีกหน้าท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสฯ 416-54-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ไป บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ไป บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 และ บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง