วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) พร้อมติดตั้งป้ายดครงการ 1 ป้าย (สายที่ 2) บ้านวังยาว หมู่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเซื่อมต่อระหว่างหมุ่บ้า บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 6 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) พร้อมติตตั้งป้ายดครงการ 1 ป้าย ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
11  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (สายที่ 1) บ้านวังยาว หมู่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
10  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง 0.44 เมตร ยาว 140 เมตร สูง 0.30 เมตร บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ อบต.บ้านหัน กำหนด (สภาฯเห็นชอบให้จ่ายจากเงินสะสม เมื่อ ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็ก,บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 -ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 เมตร หนา 0.15 เมตร -วางท่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 20 บ่อ พร้อมฝาปิด -วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 215 เมตร ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (สภาฯเห็นชอบให้จ่ายจากเงิ
7  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งานป้องกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง