วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส อต.416-60-0052 และ รหัส อต.416-57-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 8000 ลิตร ประจำปีงบประมาณร่ายจ่าย พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ฯ (สายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน ฯ (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน กอ 4376 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง