องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพานิจ  ทำสีทา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวรัตนา ชาวโพธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน


นางถวิลวงษ์  ศรีโฮมจันทร์

ครูชำนาญการ (คศ.2) รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสาวสุธาวดี  มูลบุญ

ครู (คศ.1)


นางปราริชาติ ศรีเมืองช่าง

ผู้ดุแลเด็กนางธิติมา ต้อนโสกรี นางวาสนา ไชยพรม นางสาวณัฐณิชา สุดน้อย
ผู้ช่วยครู ผู้ดุแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดุแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดุแลเด็ก


นายพรประวิทย์ สุภา

ผู้ช่วยครู ผู้ดุแลเด็ก 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign