องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวรัตนา ชาวโพธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวรัตนา ชาวโพธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน


นางสาวสุธาวดี  มูลบุญ

ครู (คศ.2) รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหันนางสาวสุธาวดี  มูลบุญ

ครู (คศ.2)


นางปราริชาติ ศรีเมืองช่าง

ผู้ดูแลเด็กนางธิติมา ต้อนโสกรี นางวาสนา ไชยพรม นางสาวณัฐณิชา สุดน้อย
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign