องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง


นายนรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ช่องทางการติดต่อ 084  689 7256


นายวัชรากร  พร้อมจิตร
นายบุญชู  ผมหอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 ช่องทางการติดต่อ 094 496 6978  

 ช่องทางการติดต่อ 081  002 5022


นายสะไกร  มูลกิตติ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ช่องทางการติดต่อ 089  575 6033ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องทางการติดต่อ 095 169 8975
นางสุภัตตรา แสนหล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องทางการติดต่อ 085 738 2822
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign