Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวปุญญิศา อนัญตศิริ
ปลัด อบต. บ้านหัน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางพานิจ ทำสีทา
รองปลัด อบต. บ้านหัน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายชัยพฤกษ์ ทองประสาน
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวปรินดา เนตรวิเชียร
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวจิตติมา ศรีสมชัย
Responsive image
นางสาวสุกฤตา สุดสะอาด
บุคลากร
Responsive image
นางกาญจนา ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวอารีรัตน์ เอกวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
พันจ่าเอกอรุณ ชัยสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
Responsive image
นายสุนทร ชัยดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวจิราวรรณ สุดใด
นิติกร
Responsive image
นายเสถียร หล้าชน
นักการภารโรง
Responsive image
Responsive image
นายรุ่งนิรันทร์ สุดทอง
พนักงานขับรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th