Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวปุญญิศา อนัญตศิริ
ปลัด อบต. บ้านหัน โทร.081-0486869
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางพานิจ ทำสีทา
รองปลัด อบต. บ้านหัน โทร.061-0187800
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวบุณยานุช เมินเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.091-8653970
Responsive image
Responsive image
นางสาวปรินดา เนตรวิเชียร
นักพัฒนาชุมชน โทร.093-0144658
Responsive image
นางสาวสุกฤตา สุดสะอาด
บุคลากร โทร.080-4178932
Responsive image
นางกาญจนา ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ โทร.098-1808689
Responsive image
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นางสาวอารีรัตน์ เอกวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โทร.093-5310205
Responsive image
พันจ่าเอกอรุณ ชัยสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.095-663-8334
Responsive image
นายสุนทร ชัยดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.086-0804773
Responsive image
นิติกร
Responsive image
นายเสถียร หล้าชน
นักการภารโรง โทร.083-3694634
Responsive image
Responsive image
นายรุ่งนิรันทร์ สุดทอง
พนักงานขับรถยนต์ โทร.082-3098770

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th