Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายถาวร บัวแพร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
นายสะไกร มูลกิตติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
นางสาวปุญญิศา อนัญตศิริ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
นายสำราญ มาลี
สมาชิกหมู่ที่ 3
Responsive image
นายนรงค์ วงษ์แวง
สมาชิกหมู่ที่ 3
Responsive image
นายสุนัน พืชผักหวาน
สมาชิกหมู่ที่ 4
Responsive image
นายยงยุทธ์ มาลี
สมาชิกหมู่ที่ 4
Responsive image
สมาชิกหมู่ที่ 5
Responsive image
นายวงเดือน สุดทอง
สมาชิกหมู่ที่ 5
Responsive image
นายประยงค์ ชมภูน้อย
สมาชิกหมู่ที่ 6
Responsive image
นายสมชาย สุดใด
สมาชิกหมู่ที่ 6
Responsive image
นางกระท้อน นันเจริญ
สมาชิกหมู่ที่ 7
Responsive image
นางดอกไม้ เค้างิ้ว
สมาชิกหมู่ที่ 7
Responsive image
นายพุฒ มาซา
สมาชิกหมู่ที่ 8
Responsive image
นายบุญช่วย อินทะมาตย์
สมาชิกหมู่ที่ 8
Responsive image
นางศรีนวล มาซา
สมาชิกหมู่ที่ 9
Responsive image
นายอู๊ด คุณสิงห์
สมาชิกหมู่ที่ 9
Responsive image
นายรุ่งโรจน์ เอนอ่อน
สมาชิกหมู่ที่ 10
Responsive image
นายคำสอน มาลี
สมาชิกหมู่ที่ 10
Responsive image
นายนิรันดร มนตรี
สมาชิกหมู่ที่ 11
Responsive image
นายเหลือ เกตใส
สมาชิกหมู่ที่ 12
Responsive image
นายทองใส สิงห์น้อย
สมาชิกหมู่ที่ 12
Responsive image
นายอะดูล สุ่ยหล้า
สมาชิกหมู่ที่ 13
Responsive image
นางวิกานดา เอกวงษ์
สมาชิกหมู่ที่ 14
Responsive image
นายวิคิด สกุลพิมพ์
สมาชิกหมู่ที่ 14
Responsive image
นายชัยยุทธ ปุคคลา
สมาชิกหมู่ที่ 15
Responsive image
นายสุรทิน จองทอง
สมาชิกหมู่ที่ 15
Responsive image
นายประจักษ์ ทะทา
สมาชิกหมู่ที่ 16
Responsive image
นายบัญฑิต โคตแป
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th