Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติงบประมาณ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2563
ถึง
12 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
11 มิ.ย. 2563
ถึง
11 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ครั้งที่ 3/2563
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ข้อ o41 รายงานผลการดำเนินงานงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ข้อ o26 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ข้อ o27 คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานในระบบแท่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 admin@banhan.go.th


www.banhan.go.th