Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 3107 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 3106 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 3106 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 3106 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 3106 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน แผนการใข้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 ต.ค. 3106 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตบลบ้านหัน
01 ต.ค. 2564 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประกาศจัดตั้งศูนย์การประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันและนายกองค์การบริหารหารตำบลบ้านหัน ในวันเลือกตั้งที่ 28 พฤศจิกายน 2564
01 ต.ค. 2564 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
17 ก.ย. 2564 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
14 พ.ค. 2564 ขอนแก่น โนนศิลา อบต.บ้านหัน การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th