วิษณุ ชี้ ฝ่ายค้าน ยื่นแก้รัฐธรรมนู
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้ ฝ่ายค้านยื่นแก้รัฐธรรมนูญ ม.256 ยัน ไม่แย้งคำพิ
ยะลาเริ่มล็อกดาวน์วันนี้ สั่งเข้มร้
"ยะลา"เร่ิมมาตรการล็อกดาวน์วันนี้วันแรกถึง 7 ก.ค. ห้ามเข้า-ออกจังหวัด พร้อม