Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/ปราชญ์ชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูล ITA
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

 อำนาจหน้าที่ของ อบต. บ้านหัน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
 1. 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
  2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
  1. 1) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
   2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
   7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
  3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
  1. 1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
   2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
   6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
   8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
   10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   12) การท่องเที่ยว
   13) การผังเมือง
อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
 1. 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
  2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
  4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
  5. การสาธารณูปการ
  6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
  7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
  9. การจัดการศึกษา
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  14. การส่งเสริมกีฬา
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
  24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  25. การผังเมือง
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
  28. การควบคุมอาคาร
  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
   
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ
งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานสารบรรณ
  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  งานเลือกตั้ง
  งานตรวจสอบภายใน
  งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
  งานการประชุม
  งานอำนวยการและประสานราชการ
  งานติดตามผลการปฏิบัติ
  งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  งานเลือกตั้ง
  งานข้อมูลการเลือกตั้ง
  งานชุมชนสัมพันธ์
  งานสนับสนุนและบริการ
  งานอำนวยการ
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานนโยบายและแผนพัฒนา
  งานวิชาการ
  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  งานงบประมาณ
งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานกฎหมายและนิติกรรม
  งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  งานระเบียบการคลัง
  งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานสวัสดิการสังคม
  งานสภาเด็กและเยาวชน
  งานจัดระเบียบชุมชน
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
  งานส่งเสริมการเกษตร
งานสาธารณสุข
 • งานควบคุมและป้องกันโรค      
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานสิ่งแวดล้อม
  งานกู้ชีพ
  งานสปสช.
งานการเจ้าหน้าที่
 •  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร
  งานบริหารงานบุคคล
  งานประชาสัมพันธ์
 1.   
 กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ –  จ่ายเงินงบประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติ  เงินได้ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ  การหักภาษี  และนำส่ง  รายการเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงินทดรอง ราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานรับเงิน  
เบิกจ่ายเงิน 
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
งานเก็บรักษาเงิน
 1. งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานการบัญชี 
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
งานงบการเงินและงบทดลอง 
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
งานพัฒนารายได้ 
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
 1. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  งานพัสดุ 
  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

งานวิศวกรรม 
งานประเมินราคา 

งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
งานออกแบบ 
งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
งานระบายน้ำ 
งานจัดตกแต่งสถานที่
งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสำรวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง
 1.   
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
งานบริหารทั่วไป 
 1. งานการเงินและบัญชีงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานกิจการศาสนา
  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
  งานกิจการเด็กและเยาวชน
 1. งานกีฬาและนันทนาการ
  งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  งานจัดการศึกษา
  งานพลศึกษา
  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานบริหารการศึกษา
  งานวางแผนและสถิติ 

 1.  


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
99  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ : 0-4300-1422 โทรสาร : 0-4300-1423  อีเมล์ :
 bannhun_99@hotmail.co.th

www.banhan.go.th